SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” (“Organizators”) ciena un vērtē Jūsu privātumu. Organizators ir izstrādājis privātuma politiku (“Privātuma politika”), lai informētu Jūs par to, kā tiek vākta un apstrādāta Jūsu personīgā informācija (“Personas dati”).

Organizators apstrādā Jūsu Personas datus, ievērojot fizisko personu tiesības un Personas datu apstrādes noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”) un citiem normatīvajiem tiesību aktiem datu privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika stājas spēkā no tā brīža, kad esat iesniedzis personas datus reģistrācijas veidlapā (“Reģistrācijas veidlapa”) interneta platformā savas vai citas personas pieteikšanai dalībai konferencē " Praktiskā neiroloģija Aslimnīcā​"​​​​​​ (“Pasākums”).

Personas datu apstrādes nolūki
Jūsu vai citas Jūsu pieteiktās personas datus Organizators apstrādā šādos nolūkos:
dalības Pasākumā reģistrācijai un dalības Pasākumā nodrošināšanai;
maksājuma par dalību Pasākumā apstrādei (ja esat maksājuma veicējs);
saziņai ar Jums saistībā ar dalību Pasākumā;
informatīvo materiālu nosūtīšanai par Pasākumu, ja esat izvēlējies tos saņemt;
informatīvu materiālu nosūtīšanai par citiem Organizatora piedāvātajiem pakalpojumiem, ja esat izvēlējies saņemt šādu informāciju.

Personas datu kategorijas
Augstāk minētajos nolūkos var tikt apstrādāti šādi Personas dati: Jūsu vai Jūsu pieteiktās personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija, amata nosaukums (ja tas ir norādīts), maksājumu dati (piem., konta numurs), ja dalības maksas apmaksu veic fiziska persona, fotoattēli un video, citi Personas dati – jebkādā veidā Jūsu sniegtā papildus informācija vai komentāri, kas satur Personas datus.
Pasākumā var tikt veikta fotografēšana, filmēšana, kā arī video straumēšana tiešraidē. Šādā gadījumā pie ieejas Pasākumā izvieto informatīvās zīmes, kas norāda, ka Pasākuma norisi fotografē, filmē vai veic video straumēšanu. Personas fotoattēli un video var tikt ievietoti Organizatora mājas lapā un/vai sociālajos tīklos, kā arī plašsaziņas līdzekļos.
Ja nevēlaties, lai Jūs būtu redzams fotoattēlos un/vai video, lūdzu sazinieties ar Organizatoru pirms Pasākuma – Organizators savu iespēju robežās veiks atbilstošus pasākumus, lai Jūs netiktu fotografēts vai filmēts.
Ja Jūsu fotoattēls tiek uzņemts Pasākuma laikā, un Jūs vēlaties, lai tas tiktu izņemts, lūdzu, sazinieties ar Organizatoru, un Jūsu fotoattēls tiks izņemts.
Gadījumā, ja esat pieteicis dalībai Pasākumā citu personu, ar Reģistrācijas veidlapas iesniegšanu Jūs apliecināt, ka esat saņēmis šīs personas piekrišanu personas datu apstrādei nolūkā reģistrēt tās dalību Pasākumā, kā arī esat šo personu informējis par to, ka Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana, filmēšana un/vai video straumēšanu tiešraidē.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts), Jūsu piekrišana Personas datu apstrādei (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts), Organizatora leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) un Organizatora juridisko pienākumu izpilde[N3] (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

Personas datu pārzinis un datu apstrādātāji
Organizators Jūsu vai citas Jūsu Reģistrācijas veidlapā norādītās personas datu apstrādē uzskatāms par datu pārzini Regulas izpratnē.
Jūsu personas dati pakalpojuma izpildes nolūkā vai normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos tiek nodoti vai var tikt nodoti apstrādei trešajām personām – datu apstrādātājiem, tai skaitā mitto.me platformas nodrošinātājs SIA “ABC idea”, kas sniedz Organizatoram reģistrācijas un maksājumu iekasēšanas pakalpojumus.
SIA “ABC idea”
Reģistrācijas numurs: 40103285126
Adrese: Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija
 Pasts: info@mittoevents.com
 Tālrunis: +371 20777714
 Tīmekļa vietne: www.mittoevents.com
Organizators veic atbilstīgus līgumiskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu Personas dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem un tikai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un ievērojot attiecīgas Organizatora instrukcijas un konfidencialitātes un drošības pasākumus.
Organizatoram var būt pienākums nodot Jūsu Personas datus valsts pārvaldes iestādēm vai amatpersonām normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un / vai pēc to pieprasījuma. Organizatoram pēc Jūsu pieprasījuma ir pienākums sniegt Jums detalizētu informāciju par Jūsu Personas datu saņēmējiem, izņemot, ja saskaņā ar tiesību aktiem šādas informācijas izpaušana ir aizliegta. Pieprasījumu saņemt informāciju par personām, kurām Organizators ir nodevis apstrādei Jūsu Personas datus, jānosūta uz Organizatora e-pasta adresi: aslimnica@aslimnica.lv.
Lūdzu, sazinieties ar Organizatoru, ja vēlaties saņemt papildu informāciju par Jūsu Personas datu nodošanu apstrādei datu apstrādātājiem.

Personas datu glabāšanas termiņš
Organizators glabā Jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkam, kuram attiecīgie Personas dati tiek apstrādāti:
Personas dati, kas tiek apstrādāti Jūsu dalības Pasākumā reģistrēšanai, saziņai ar Jums par Pasākumu, Pasākuma norises nodrošināšanai, informatīvo materiālu par Pasākumu nosūtīšanai, Pasākuma norises apkopošanai tiek glabāti ne ilgāk kā 3 gadus;
Personas dati, kas tiek apstrādāti maksājumu iekasēšanas nolūkā, tiek glabāti grāmatvedības uzskaiti regulējošajos normatīvajos tiesību aktos noteikto termiņu;
Personas dati, kas tiek apstrādāti līguma par dalību Pasākumā izpildes nolūkā, tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs vai Organizators var realizēt savas no attiecīgā līguma izrietošās leģitīmās intereses;
Personas dati, kas tiek apstrādāti Organizatora ar Pasākumu nesaistītu informatīvu paziņojumu nosūtīšanas nolūkā, tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs neesat atsaucis savu piekrišanu saņemt informatīvus paziņojumus. Atsaukt piekrišanu ar Pasākumu nesaistītu informatīvu paziņojumu saņemšanai Jūs varat, nosūtot atbilstošu paziņojumu uz Organizatora epasta adresi: Macibucentrs@aslimnica.lv Pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas visi šim nolūkam apstrādātie Personas dati tiek nekavējoties izdzēsti.

Datu drošība
Organizators veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu Personas datu drošu apstrādi. Organizators piemēro atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. Jūsu Personas dati tiek glabāti informācijas sistēmās ar ierobežotu piekļuvi: tie ir pieejami tikai tām personām, kurām tas nepieciešams, turklāt kuras ir apņēmušās ievērot konfidencialitātes nosacījumus attiecībā uz Personas datu apstrādi.

Jūsu tiesības
a) Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības zināt, vai Organizators apstrādā Jūsu personas datus un kādi Personas dati ir pieejami Organizatoram, kā arī tiesības lūgt precīzāku un detalizētāku informāciju par Personas datu apstrādi;
b) Tiesības uz labošanu: Organizatoram ir pienākums labot kļūdainus Personas datus un precizēt nepilnīgus Personas datus;
c) Tiesības dzēst: Organizatoram ir pienākums normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc Jūsu pieprasījuma dzēst Jūsu Personas datus;
d) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: Organizatoram normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir pienākums pēc Jūsu pieprasījuma ierobežot Personas datu izmantošanu;
e) Tiesības uz datu pārnesamību: tiesību aktos noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības saņemt Organizatora pieejamos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un rakstītā formātā;
f) Tiesības iebilst: ja Organizators apstrādā Jūsu Personas datus, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi attiecīgajam nolūkam. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, un Organizatoram ir pienākums pārtraukt šādu Personas datu apstrādi.
g) Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
Datu valsts inspekcija
 Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011
 Tālrunis: 67 22 31 31
 Fakss: 67 22 35 56
 E-pasts: info@dvi.gov.lv
Organizatora kontaktinformācija:
aslimnica@aslimnica.lv